Modell-Hobby-Spiel Leipzig (Dld), 3-5 oktober 2014

Leipzig 2 (1) Leipzig 2 (2) Leipzig 2 (3) Leipzig 2 (5) Leipzig 2 (4) Leipzig 2 (6)