22e Berliner Modelleisenbahn Austellung Berlin-Marzahn (Dld), 20 en 21 februari 2016

Berlijn 1 Berlijn 2 Berlijn 3 Berlijn 4 Berlijn 5 Berlijn 6